El servei d`atenció a domicili, està inscrit en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Dins la vessant assistencial i amb el servei d’atenció domiciliària (SAD), es té per objectiu fonamentalment l’assistència a la gent gran, sense descartar altres sectors de població, que indistintament de la seva edat ho puguin necessitar per presentar discapacitats físiques, cognitives o sensorials.

Serveis dins d'aquest àmbit

 • Atencions a les persones

  A través del servei d`atencions a les persones, s`ofereixen atencions assistencials, preventives i educatives, a la fi de mantenir a l`usuari en el seu entorn i millorar la seva qualitat de vida.

  Serveis consistents en enllitar i desenllitar, higiene personal, vestir i desvestir, alimentació segons dieta, control i administració de la medicació, ajudes tècniques… També es persegueix la restauració dels hàbits personals, així com la motivació per a la realització d`activitats instrumentals i de la vida diàriai, acompanyament a sortides i tràmits personals…

 • Atencions especials

  A Catalunya, moltes families conviuen amb malalts d`Alzheimer.També, més de 10.000 persones presentan greus problemes sensorials (visuals i auditius), i molts altres pateixen discapacitats.

  Els serveis d`atencions especials s`adreçan aquelles persones amb una patología crónica invalidant, manifestada per alteracions de la conducta, de la personalidad o de la cognició, que requereixen un suport i atencions assistencials especialitzades, amb l`objectiu de mantenir-los a la llar, a la vegada qe s`ofereix suport i descàrrega a la familia.

 • Atencions a la llar

  Es un servei de descàrrega familiar que ofereix fonamentalment, atencions de suport domèstic, per què l`usuari pugui continuar la seva llar.

  Serveis consistents en la realització d`activitats propies de la llar, quan l`usuari/aria, com a conseqüència de l`edat, situació social i alteracions fisiques i/o psiquiques no pot efectuar-les per si mateix.

sad1