TITULAR DEL LLOC WEB

El Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) és la societat titular d’aquest lloc web. Amb domicili a Terrassa, (Barcelona, Espanya). Rambla d’Egara 5, 1r 2ona. C.I.F. B-63238307, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35.721, foli 195, fulla B-277.702, inscripció 1a.

ÚS DEL LLOC WEB

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, ja sigui un Centre de formació o un Usuari particular. L’Usuari en el procés de navegació o utilitzant les eines i serveis que ofereix el Centre d’Assistència Sòcio Sanitària SL. (CASS) està acceptant el compliment de les Condicions legals del Servei i la Política de privacitat. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Centri d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a.

 • Incórrer en activitats il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Centre  d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) o d’Usuaris;
 • Intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris i modificar o manipular els seus missatges o dades del registre.

En els casos que l’Usuari hagi d’accedir a un servei a través d’un procés de registre, serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se li proporcionarà una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

TITULARITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, marques, imatges, so, àudio, vídeo, o textos; logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

En virtut del que es disposa en la normativa nacional, europea i internacional sobre propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web i en concret al contingut elaborat per Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS), amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS).

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de titularitat de Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS), qui es reserva tots els drets especialment de reproducció, difusió i traducció a altres llengües. Cap part del contingut dels cursos pot ser reproduïda, transmesa en cap forma o cap mitjà, electrònic o mecànic, incloent-hi les fotocòpies, gravacions o qualsevol sistema de recuperació de magatzematge d’informació, sense el permís escrit del Centre  d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS).

L’Usuari podrà visualitzar els elements de les diferents websites i fins i tot emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la impressió se li proporcionarà a l’Usuari una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS).

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qualsevol informació personal que ens sigui comunicada a través del lloc web serà tractada d’acord amb la nostra Política de privacitat del Centre  d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS).

Conforme a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades personals rebudes a través d’aquest mitjà podran ser incorporats al fitxer titularitat del Centre d’Assistència Sòcio Sanitària SL. (CASS). Podrà sol·licitar l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a info@centreassistencia.com

CESSIONS

El Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) no ven ni lloga les dades de caràcter personal d’Usuaris a terceres persones amb finalitats comercials sense el consentiment exprés d’aquests. En aquest sentit, l’Usuari consent expressament la cessió de les seves dades personals per a les finalitats especificades en aquesta Política de privacitat.

FINALITAT

El Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) sol·licita mitjançant els formularis de registre que recullen les dades dels Usuaris amb la finalitat de:

 • Poder recomanar a cada Usuari la formació més adequada a les seves necessitats.
 • Remetre als Usuaris l’oferta de nous cursos que realitzi el departament de formació del Centre  d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS).
 • Recollir i facilitar l’opinió dels Usuaris sobre continguts formatius, a través de qualsevol mitjà d’opinió electrònic. Entenent-se que les opinions expressades corresponen exclusivament als Usuaris dels cursos efectuats i no del Centre  d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS).
 • Valorar noves tendències i serveis en funció de l’estudi i anàlisi de la informació subministrada pels Usuaris.
 • Gestió global de totes les finalitats anteriorment enunciades.

Conforme al que estableix l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic el Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) no remetrà comunicacions electròniques de caràcter comercial que no hagin estat prèviament sol·licitades. Si no desitja rebre missatges per aquest mitjà pot donar-se de baixa enviant un correu a info@centreassistencia.com

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI I VERACITAT DE LES DADES

 • En els formularis de registre per a l’usuari, alguns camps poden estar marcats amb un asterisc () el que indica que han d’emplenar-se obligatòriament, mentre que la inclusió de dades en els altres camps és voluntària.
 • La informació de caràcter personal que faciliti l’Usuari ha de ser veraç de manera que correspongui a la seva situació real. És obligació de l’Usuari l’actualització de les seves dades personals, acadèmics i professionals, sent l’Usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades que hagi facilitat i dels perjudicis que pugui causar per això al Centre  d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per i a través de Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS).
 • No han de registrar-se com a Usuari els menors d’edat que hagin accedit a aquest lloc web, sense el coneixement i consentiment dels seus pares o tutors.

SEGURETAT

El Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS) posa en coneixement dels Usuaris que ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent.

DRET D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT EXPRÉS

L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades i serveis que presta el Centre d’Assistència Sòcio Sanitària S.L (CASS).